aldrín

m
Química

Insecticida agrícola, anomenat així en honor del químic Kurt Alder .

És obtingut per síntesi diènica a partir de l’hexaclorocidopentadiè i del norbornadiè. Forma cristalls que es fonen a 104-105,5°C i és soluble en molts solvents orgànics, però no en aigua. Estable en presència d’àlcalis i compatible amb la major part d’adobs, herbicides, fungicides i insecticides, és usat en forma de concentrat emulsionable, de solució oliosa o de pólvores. Metzinós per a l’home, per ingestió, inhalació o absorció per la pell.