algorisme

algoritme
m
Matemàtiques
Lògica

Procediment de càlcul que amb un conjunt ordenat i finit d’instruccions, de símbols i regles o d’operacions, permet trobar la solució d’un problema pas a pas o de forma recursiva.

S’aplica en tots els casos en què l’ús d’una estratègia ordenada i iterativa facilita l’obtenció de solucions. Destaquen els algorismes típicament numèrics (com el de calcular arrels quadrades o cúbiques, o l’algorisme d’Euclides, per a calcular el màxim comú divisor de dos nombres enters), però també són molt importants avui els algorismes subjacents a molts programes informàtics vàlids per a càlculs matemàtics, així com per a moltes altres aplicacions (optimització, jocs, organització, etc.).

Rep el nom del matemàtic persa Muḥammad ibn Mūsà al-Ḫwārizmī.