alla breve
*

Música

Locució segons la qual cal donar a les notes la meitat de llur valor.