alquenil

m
Química

Designació genèrica dels grups que resulten de l’eliminació d’un hidrogen en un hidrocarbur etilènic.

Llur nomenclatura sistemàtica segueix les regles de la dels grups alquil, però en el nom de l’alquè corresponent el sufix - è és substituït pel sufix - enil , i la posició del doble enllaç és indicada mitjançant un nombre. Exemple: but-2-enil CH 3 CH=CHCH 2 —. Per excepció són admesos els noms trivials vinil, al·lil i isopropenil.