alquil

m
Química

Designació genèrica dels grups que resulten de l’eliminació d’un hidrogen en un hidrocarbur saturat acíclic.

Per extensió (especialment en oposició a aril), qualsevol dels grups que resulten de l’eliminació d’un hidrogen en un hidrocarbur no aromàtic. Els alquils se simbolitzen en les fórmules mitjançant la lletra R. Quan l’hidrogen eliminat prové d’un carboni terminal, els alquils s’anomenen substituint, en el nom de l’alcà corresponent, el sufix - à pel sufix - il . Exemple: hexil CH 3 [CH 2 ] 4 CH 2 —. Si l’hidrogen no prové d’un carboni terminal, els alquils s’anomenen, en la nomenclatura sistemàtica, mitjançant prefixos afegits al nom de l’alquil corresponent a la cadena no ramificada més llarga. Exemple: 2-metilpentil CH 3 CH 2 - CH 2 CH(CH 3 )CH 2 —. Per excepció són admesos els noms trivials isopropil, isobutil, isopentil, isohexil, secbutil, tertbutil, tertpentil i neopentil.