alternança de generacions

f
Biologia

Alternança de generacions en els animals

© fototeca.cat

Fenomen en virtut del qual el cicle biològic complet d’una espècie comprèn dues generacions, els individus d’una de les quals es reprodueixen sexualment, i els de l’altra, asexualment.

En els vegetals, l’alternança es dóna de manera general; hom anomena esporòfit la generació asexuada, que és diploide, i gametòfit la generació sexuada, que és haploide. A vegades l’esporòfit i el gametòfit són morfològicament idèntics (com en l’alga Ulva ), aleshores l’alternança és anomenada isomorfa . Més sovint, però, una de les generacions (la gametofítica a les molses, l’esporofítica a les falgueres) és més desenvolupada que l’altra; aleshores l’alternança és anomenada heteromorfa

Alternança de generacions en els vegetals

© Fototeca.cat

. Un cas extrem d’alternança heteromorfa és el presentat per les fanerògames, les quals tenen el gametòfit molt reduït i paràsit de l’esporòfit. En els animals, l’alternança, anomenada sovint metagènesi , suposa l’existència de dues —i a vegades més— generacions sempre diploides, i es dóna només en alguns protozous, en la majoria dels cnidaris, i en alguns platihelmints, anèl·lids, rotífers, cladòcers i insectes.