Amaltea

Un dels quatre satèl lits més interns de Júpiter.

Fou descobert per Edward Emerson Barnard el 9 de setembre de 1892. És a una distància mitjana de Júpiter de 181 000 km. El 1979, el Voyager I passà a una distància del satèl·lit de mig milió de quilòmetres i realitzà una sèrie d’observacions que demostraren que es tractava d’un cos semblant en dimensions i característiques a un asteroide; que la seva forma era la d’un el·lipsoide irregular, l’eix més gran del qual fou avaluat en 270 km i el menor en 155; i que la seva temperatura era superior al valor esperat atenent a la seva distància al Sol, raons per les quals hom pensa que deu existir algun mecanisme extern d’escalfament com podrien ésser per exemple els corrents elèctrics que es desplacen per la magnetosfera de Júpiter, dins la qual es mou el satèl·lit.