amino-2-etil-1,3-propandiol ,
2
-

OHCH2C(C2H5)(NH2)CH2OH
m
Química

Massa cristal·lina que es fon a 38,5°C, miscible amb l’aigua soluble en alcohols.

Té aplicacions com a absorbent de gasos àcids, en síntesi orgànica, en la indústria de pintures i, sobretot, en forma de sabó, com a emulsionant d’olis minerals, greixos i ceres.