analectes

f
pl

Col·lecció de fragments literaris escollits.