analitzador de xarxes

m

Instrument de mesura de la resposta en freqüència de dispositius i subsistemes de radiofreqüència.

Consisteix en un generador d’escombratge de freqüència i un sistema receptor. N'hi ha de dos tipus: el vectorial i l’escalar. El vectorial permet de mesurar el mòdul i la fase dels coeficients de reflexió i/o transmissió o, el que és equivalent, els paràmetres de dispersió d’un dipol o d’un quadripol (paràmetres S). L’escalar fa servir un receptor més senzill que converteix el senyal de radiofreqüència rebut en un de baixa freqüència (BF), que és visualitzat a la pantalla; mesura les pèrdues de retorn i d’inserció de quadripols, però no els seus paràmetres S.