analitzador d’espectre

m

Instrument per a mesurar l’espectre de freqüències d’un senyal.

Consisteix en un sistema receptor heterodí de banda ampla que fa ús de diverses freqüències intermèdies. El senyal que hi entra és aplicat successivament a un atenuador variable, a un mesclador i a un filtre passa-banda, d’on surt a una freqüència intermèdia (FI) menor que la del senyal d’entrada. Repetint aquest procés tres vegades, amb una FI diferent cada vegada, amplificant el senyal de sortida del tercer mesclador, aplicant-lo a un altre filtre passa-banda (filtre de resolució), a un amplificador logarítmic i, finalment, a un detector i a un filtre de vídeo, apareixerà a la pantalla de l’analitzador l’espectre del senyal dins una banda determinada de freqüències, que pot atènyer unes quantes desenes de GHz. L' analitzador d’espectre òptic , usat en sistemes de fibra òptica, es basa en la descomposició de la llum mitjançant prismes, i permet visualitzar la gamma d’espectres entre l’infraroig i la llum visible. Els analitzadors FFT, que poden operar fins a centenars de kHz, es basen en la transformada ràpida de Fourier (FFT); el senyal a mesurar és digitalitzat i posteriorment processat, a fi de representar-ne l’espectre calculat a partir de les mostres del senyal temporal.