analitzador sensorial

m
Psicologia

En l’escola de Pavlov, cada un dels sistemes sensorials exteroceptius (analitzadors perifèrics), dels nervis aferents i dels centres nerviosos corticals (analitzadors centrals).

Cada analitzador proporcionsa informació quant a la quantitat i la intensitat referides als components elementals del món exterior.