anió

m
Química

Ió de càrrega negativa, format per un àtom amb un o més electrons en excés o per un grup d’àtoms de composició definida (ions negatius dels cristalls iònics, de les solucions d’electròlits i dels electròlits fosos; carbanions de la química orgànica).

Els ions gasosos negatius, d’estequiometria no definida, no solen ésser anomenats anions. En l’electròlisi, els anions es dirigeixen vers l’ànode.