anisador

m
Begudes destil·lades

Destil·lador per a anisar.

Un dels més emprats és el d’Egrot, consistent en un recipient de coure dins el qual penja una xarxa o saquet que conté l’essència d’anís. Els vapors d’alcohol travessen la xarxa i se saturen de l’essència.