Anna Maria Mozart

(Salzburg, 1751 — Salzburg, 1829)

Pianista austríaca.

Germana de Wolfgang A.Mozart. Intèrpret precoç, viatjà per les corts europees exhibida com a prodigi, com el seu germà. Era coneguda amb el diminutiu de Nannerl . Hom conserva el seu diari, interessant per les dades que aporta sobre la seva família. Més tard fou professora de piano a Salzburg. Morí cega.