antiarnes

m
Química

Producte destinat a combatre les arnes i, en general, tots els insectes que s’alimenten de fibres tèxtils, especialment llana.

Segons llur forma d’actuar es divideixen en: repel·lents, insecticides i productes que modifiquen l’estructura de la llana. L’acció dels repel·lents es limita a allunyar les arnes, sense que, generalment, tinguin cap acció letal. De tots els emprats, solament el naftalè i el -p -diclorobenzè poden tenir acció letal, en determinades circumstàncies. Dels insecticides, hom empra, gairebé exclusivament, el DDT i els seus derivats, el dieldrine i l’eldrine, que manifesten més eficàcia que el DDT. L’acció antiarnes, per canvi de l’estructura de la llana, es fonamenta en el fet que els enzims digestius de les larves de les arnes no actuen sobre la cisteïna sinó exclusivament sobre la cistina. La reducció de la cistina pot ésser efectuada emprant diferents productes, especialment dibromur de trimetilè, dibromur de tetrametilè, hidrosulfit, formaldehid o glioxal. En el rentat en sec hom pot assolir també una acció antiarnes per addició de productes d’altres tipus com és ara derivats del pentaclorofenol, composts de fosfoni i arilmetans clorats.