antipatia

f

Sentiment de repugnància envers alguna persona o alguna cosa.