antipirina

1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona, CHNO
f
Química

Cristalls que es fonen a 111-113°C, molt solubles en aigua i en alcohol.

És obtinguda per condensació de la metilfenilhidrazina amb acetoacetat d’etil i és utilitzada com a antipirètic i analgèsic, com a reactiu analític i com a primera matèria per a l’obtenció de l’aminopirina.