apel·lació

apell
f
Dret processal

recurs judicial que la part que no està d’acord amb la decisió d’un jutge o tribunal interposa davant un jutge o tribunal superior per tal que aquest resolgui de bell nou sobre l’afer.

L’apel·lació dóna lloc a un nou estudi i decisió de l’afer, tot tenint en compte les actuacions del plet inicial, així com les noves al·legacions —escrites o verbals— de les parts; per regla general, però, no hi pot haver pràctica de noves proves ni admissió de nous documents. L’apel·lació pressuposa una estructuració jerarquitzada dels òrgans judicials, que forma graus o instàncies. En els procediments administratius l’equivalent a l’apel·lació és l' alçada , molt emprat també en els judicials amb el mateix sentit.