aprovar

tr

Rebre la qualificació d’aprovat (en una assignatura).