apterigots

m
pl
Entomologia

Subclasse d’insectes integrada per individus àpters, ametàbols, proveïts d’apèndixs abdominals; llur aptèria és primària.

S'acostuma a subdividir en quatre ordres: col·lèmbols, diplurs, proturs i tisanurs.