aranzel

m
Economia
Dret fiscal

Document, aprovat generalment per una llei, en el qual són assenyalades les mercaderies, agrupades en capítols i seccions, i l’impost que els correspon a cadascuna.