arbre

m
Botànica

Parts principals d’un arbre

© Fototeca.cat

Planta perenne de tronc elevat i llenyós que ordinàriament presenta branques a partir de certa altura.

Descripció

Vegetal llenyós d’uns 5 m d’alçària mínima (la màxima ateny poc més de 100 m en les sequoies de Califòrnia i en alguns eucaliptus d’Austràlia), presenta un eix simple, anomenat tronc, el qual lleva, en l’anomenada enforcadura (a una certa distància del sòl), unes primeres branques gruixudes dites besses o cimals, de les quals surten ramificacions de segon ordre, menys engruixides, i així successivament fins a arribar als branquillons més prims, els tanys.

Les besses o els cimals, les ramificacions i el conjunt de fulles o fullatge constitueixen la capçada, disposada a continuació del tronc. A vegades les fulles d’un arbre formen grans rosetes a l’extremitat superior del tronc, com en les palmeres, o al capdamunt de ramificacions simples, com en el dragó de les Canàries. La part inferior del tronc pren el nom de soca, la porció més baixa de la qual és la rabassa, d’on neixen les arrels.

Considerat símbol de la vegetació des de les primeres civilitzacions neolítiques, l’arbre ha estat venerat com a esperit de la natura per tots els pobles indoeuropeus, i com a element propiciatori del bon temps o de la pluja. El culte arbori fou identificat amb el d’Atis, Osiris i Dionís; la identificació d’aquest darrer amb el pi donà origen al costum, general als Països Catalans, de col·locar una branca de pi a la llinda de les tavernes i establiments semblants.

Arbres silvestres existents als Països Catalans

Classificació Nom científic Nom vulgar
Arbres subalpins Abies alba avet
Betula pubescens bedoll pubescent
Sorbus aucuparia moixera de guilla
Pinus mugo subspècia unicinata pi negre
Arbres euro-siberians (principalment centreuropeus) Crataegus monogyna 1 arç blanc
Acer campestre auró
Corylus avellana avellaner
Betula pendula bedoll
Prunus avium cirerer
Acer platanoides erable
Fagus sylvatica faig
Fraxinus excelsior freixe de fulla gran
Salix caprea gatsaule
Prunus padus gatzerí
Juniperus communis ginebre
Ulmus glabra oma
Pinus sylvestris pi roig
Acer pseudo-platanus plàtan fals
Quercus petraea roure de fulla gran
Quercus robur roure pènol
Taxus baccata teix
Tilia cordata tell
Populus tremula trèmol
Arbres eurosiberians submediterranis Acer monspessulanum auró
Acer opalus subespècie opalus blada de fulla gran
Acer opalus subespècie granatense blada de fulla petita
Buxus sempervirens 1 boix
Castanea sativa 2 castanyer
Fraxinus ornus freixe
Sorbus aria moixera
Sorbus torminalis moixera de pastor
Pinus migra ssp. salzamannii pinassa
Quercus cerrioides roure cerrioide
Quercus faginea subespecie faginea roure de fulla petita
Quercus pubescens roure martinenc
Sorbus domestica server
Tilia platyphyllos tell de fulla gran
Arbre eurosiberians atlàntics Ilex aquifolium grèvol
Pinus pinaster pinastre
Quercus pyrenaica roure reboll
Arbres mediterranis septentrionals Rhamus alaternus aladern
Philyrea latifolia aladern fals
Quercus ilex subespècie ilex alzina
Arbustus unedo 1 arboç
Juniperus oxycerdrus 1 càdec
Quercus ilex subespècie rotundifolia carrasca
Pyrus amygdaliformis 1 perelloner
Pinus pinea 2 pi pinyer
Quercus suber surera
Arbres mediterranis muntanyencs Buxus balearica 1 boix baleàric
Quercus canariensis roure africà
Juniperus thurifera savina turífera
Arbres mediterranis meridionals Ficus carica figuera
Quercus coccifera 1 garric
Ceratonia siliqua garrofer
Pistacia lentiscus 1 llentiscle
Chamaerops humilis margalló
Pinus halepensis pi blanc
Juniperus Phoenicia savina
Olea europaea varietat sylvestris ullastre
Arbres macaronèsics Prunus lusitanica llorer-cirer
Arbres de ribera (principalment euro-siberians) Populus alba àlber
Fraxinus angustifolia freixe de fulla petita
Ulmus minor om
Populus nigra pollancre
Salix alba salze
Salix atrocinera ssp c atalaunica gatell
Alnus glutinosa vern
Salix fragilis vimetera
Arbres de ribera mediterranis Vitex agnus-castus 1 aloc
Tamarix africana tamariu
Tamarix canariensis tamariu gàl·lic
1 gairebé sempre en estat arbustiu; 2 introduït per l’home

Arbres cultivats més importants en el paisatge dels Països Catalans

Nom científic Nom vulgar
Ailanthus altissima ailant
Prunus armeniaca albercoquer
Prunus amygdalus ametller
Crataegus azarolus atzeroler
Cryhus avellana avellaner
Castanea sativa castanyer
Prunus avium cirerer
Cydonia oblonga codonyer
Eucalyptus globulus eucaliptus
Ficus carica figuera
Ziziphus jujuba ginjoler
Celtis australis lledoner
Citrus limon llimoner
Laurus nobilis llorer
Punica granatum magraner
Morus alba morera
Acer negundo negundo
Mesplius germanica nespler
Eriobotrya japonica nesprer del Japó
Juglans regia noguera
Olea europaea varietat euiropaea olivera
Phoenix dactylifera palmera de dàtils
Pyrus communis perera
Pinus radiata pi insigne
Platanus x hybrida plàtan
Populus x canadensis pollancre del Canadà
Pyrus malus pomera salvatge
Prunus persica presseguer
Prunus domestica prunera
Robinia pseudo-acacia robínia
Citrus aurantium taronger
Cupressus sempervirens xiprer