arc de sant Martí

arc iris
arc del cel
iris
arco iris (es)
rainbow (en)
iris (en)
m
Meteorologia

Esquema de la formació de les gotes d’aigua de l’arc de Sant Martí

© Fototeca.cat

Fenomen meteorològic consistent en l’aparició d’un o més arcs acolorits, concèntrics al voltant de l’antisol, quan una cortina de gotes d’aigua en forma de pluja, boirina, ruixada, etc., és il·luminada pel sol.

Cada un dels arcs és format per la gamma de radiacions visibles disposades com en l’espectre, però menys nítides que en aquest. És produït en reflectir-se a la superfície interior de les gotes els diversos raigs produïts en descompondre's per refracció la llum blanca quan aquesta travessa la superfície anterior de les gotes, i que l'ull humà interpreta com els colors vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat.

Si els raigs solars efectuen una sola reflexió interna dona l'arc principal, vermell a la vora exterior i violeta a l’interior, a uns 40-42º al voltant del seu centre. Si efectuen dues reflexions internes dona un segon arc (arc secundari) a uns 50-52 i amb els colors invertits respecte al principal. En casos molt especials augmenta el nombre de reflexions, i aleshores es produeixen més arcs concèntrics amb els anteriors i cada vegada més febles anomenats arcs supernumeraris; intervenen, a més, en llur formació, fenòmens de difracció. Si la mida de les gotes és d’1 a 2 mm, apareix l’arc com una ampla banda roja; si la mida és de 0,1 mm, es forma l'arc de sant Martí blanc, que apareix com un ample arc blanc molt brillant amb dos arcs estrets acolorits a les vores.