Arnau Marc

Arnau March
(?, segle XIV — ?, segle XV)

Poeta.

Era, sens dubte, parent dels altres poetes del mateix cognom, però no ha estat atestat documentalment d’una manera certa. La seva producció, sis poesies, es pot datar entre el 1410 i el 1430. Digne i elegant en les composicions religioses, principalment les marianes, les poesies d’amor són d’un to cortesà, dintre la tradició trobadoresca, i en alguna es refereix a la reina Margarida de Prades, vídua de Martí I de Catalunya-Aragó. Assajà —cosa no usual en els poetes del seu temps— diversos metres i estrofismes. Les seves obres foren editades el 1934 i el 1949 —amb traducció francesa— per A. Pagès.