arrel de la unitat

f
Matemàtiques

Qualsevol nombre complex z tal que z n = 1, per a algun n .

Les arrels de la unitat són [cos( k 360°/ n ) + i sin( k 360°/ n )] en variar k= 0,1,2,..., n -1. Aquestes arrels formen un grup respecte a la multiplicació i són igualment distribuïdes sobre el cercle de radi 1 en el pla complex.