arrest

m
Dret

Pena de privació de llibertat, durant un temps generalment breu, que pot ésser imposada pels jutges o els tribunals, per l’autoritat governativa o per l’autoritat militar.

En el Codi Penal del 1995 desaparegueren l' arrest menor i la possibilitat d’una execució domiciliària com a penes privatives de llibertat. En el seu lloc, aparegué la pena d' arrest de cap de setmana amb les següents característiques: durada de trenta-sis hores; equival a dos dies de privació de llibertat; es pot imposar un màxim de vint-i-quatre caps de setmana, llevat que operi com una pena substitutiva d’una altra pena de privació de llibertat; s’haurà de complir en un centre penitenciari o en un dipòsit municipal, encara que normalment s’utilitzin els departaments d’ingressos de les presons; i el seu compliment ha de ser controlat pels jutges de vigilància penitenciària. En cas que es produeixin dues absències sense justificar, aquests jutges acordaran el compliment continuat, sense perjudici del delicte de trencament de condemna.