Ars magna

Tractat d’àlgebra de Gerolamo Cardano editat a Nuremberg el 1545.

Representa el primer intent de teoria sistemàtica d’equacions, i inclou alguns càlculs amb nombres negatius, bé que ell mateix no els admetia. També conté els treballs posteriors del seu deixeble Ludovico Ferrari, amb l’estudi de les equacions de quart grau i llurs solucions. L’aparició d’aquesta obra inicià la controvèrsia entre Tartaglia i Cardano.