artèmia

Artemia salina (nc.)

f
Carcinologia

Artèmia

© Fototeca.cat

Crustaci branquiòpode de l’ordre dels anostracis, de color vermellós que viu a les aigües de les salines o en llacs salats.

Pot viure amb graus de salinitat molt variables, i sovint alts, que comporten un cert polimorfisme. Presenta races partenogenètiques i poliploides, amb un nombre de cromosomes molt variable.