assentament

m
Construcció i obres públiques

Moviment de descens que fan les terres i els fonaments, pilars o parets d’una construcció a mesura que van rebent el pes de les construccions que suporten.

Els assentaments més importants són els de les terres on descansa la fonamentació, i són més petits els de l’obra pròpiament dita. Hom anomena assentament absolut el descens (mesurat en centímetres o mil·límetres) de cada un dels elements d’una construcció, i assentament diferencial , la diferència entre els assentaments absoluts. Els assentaments diferencials causen moviments desiguals de dalt a baix i, per tant, provoquen esquerdes verticals.