aterratge

m

Acció de prendre terra o aterrar un ocell.