Atles Lingüístic del Domini Català

ALDC (sigla)

Atles Lingüístic del Domini Català

Atles lingüístic català.

A càrrec de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’obra s’estructura en àrees temàtiques, i dedica una atenció especial a les zones de frontera i als aspectes etnogràfics. El projecte tingué com a iniciadors Antoni Maria Badia i Margarit i Germà Colón i Domènech, davant les limitacions de les obres geolingüístiques anteriors. La fase preliminar del projecte (1964-75) fou la realització d'enquestes a partir d'un qüestionari de 2.452 preguntes en 190 poblacions dels Països Catalans, a càrrec, entre d’altres, de Joan Martí i Castell, Joaquim Rafel i Fontanals, a més de Lídia Pons i Griera i Joan Veny i Clar, com a directors.

La primera fase (1989-98) consistí en la creació d'una base de dades informatitzada a partir del material recollit a les enquestes, amb 475.425 registres presentats en forma fonètica i en grafia convencional, i en la preparació d'un recull d'etnotextos del català oriental, que el 1998 va donar lloc a l’obra Atles Lingüístic del Domini Català: etnotextos del català oriental, conjunt de texts enregistrats.

Des del 1999 és en curs la segona fase, centrada en el processament de les dades amb programes semiautomàtics i en la publicació dels volums en format cartogràfic. El primer volum, que conté la introducció general i porta el títol El cos humà. Malalties, fou publicat l'any 2001. Han seguit el segon volum, 2. El vestit. 3. La casa i ocupacions domèstiques (2003), el tercer 4.La família. Cicle de la vida; 5. Món espiritual: l'Església. Festes religioses. Creences; 6. Jocs; 7. Temps cronològic. Meteorologia i 8. Topografia (2006), el quart, 9. El camp i els cultius (2008), el cinquè, 10. Indústries relacionades amb l'agricultura; 11. Els vegetals (2011), i el sisè, 12. Vida pastoral; 13. Els animals domèstics. (2012). Paral·lelament, hom ha publicat dos volums del Petit Atles Lingüístic del Domini Català (PALDC) (2008 i 2014). Al juliol del 2014 entrà en servei la consulta en línia de l'ALDC.