atribut

m
Gramàtica

Element que serveix per a qualificar i determinar un substantiu.

La qualitat que expressa l’atribut es refereix al substantiu a través d’un verb copulatiu. En conseqüència, l’atribut forma part del predicat nominal, i es troba en les proposicions atributives o copulatives; és allò que hom predica del subjecte. Per tant, té una funció clarament adjectiva, i, en el cas que un substantiu faci d’atribut, aleshores, com que igualment completarà un altre substantiu, restarà adjectivat: El meu cosí és arquitecte.