autoportant

adj
Construcció i obres públiques

Dit d’un tipus de volta, generalment de formigó armat, l’estabilitat de la qual és assegurada per la seva pròpia rigidesa, sense necessitat de reforços.