balista

f
Història

Giny militar de grans dimensions, emprat pels grecs i els romans en els setges.

Llançava projectils pesants i el seu mecanisme, similar al de la ballesta, es basava en l’aprofitament de l’energia potencial d’un joc de cordes o de fibres animals subjectades a un bastidor i tesades per un torn. La balista tenia un abast mínim de 100 m i un abast màxim de 500 m. Generalment el giny anava muntat, en posició inclinada, sobre una mena d’afust fix o sobre una plataforma mòbil, i en el seu maneig intervenien onze especialistes (anomenats balistaris ).