barió

m
Física

hadró amb spin semisenar (1|2,3|2,5|2,...); els barions són, doncs, fermions hadrònics.

Hom els atribueix un nombre bariònic B , que val +1 per als barions i -1 per als antibarions. Les primeres classificacions de les partícules subatòmiques foren fetes atenent la massa; els barions eren les partícules més pesants, amb una massa superior a 1 867 vegades la massa de l’electró. En l’actual model de quarks un barió és un hadró constituït de tres quarks i un antibarió ho és de tres antiquarks ( quark). Hom considera diferents famílies de barions caracteritzades pels valors de la hipercàrrega Y i de l' isospin I , i les diferents partícules es distingeixen pel spin i la càrrega elèctrica. Així hom considera les famílies ς (Y=-2, I=0), Ξ (Y=-1, I=1|2), Σ (Y=0, I=1), Λ (Y=0, I=0), N (nucleons) (Y=1, I=1|2), i Δ (Y=1, I=3|2). Els barions de menor massa són els dos nucleons (el protó i el neutró); els barions de massa superior i estranyesa no nul·la són els hiperons ( partícula 4).