barra

f
Electrònica i informàtica

Àrea rectangular de la pantalla, o d’una finestra, que conté informació i controls.

Si bé les barres no són exclusives de les interfícies gràfiques, sí que hi prenen una especial rellevància. Algunes de les més típiques són la barra d’estat, que dóna informació sobre l’execució actual del programa (per exemple, en un processador de text assenyala el número de línia i columna on es troba el cursor, els modes especials d’edició activats, etc); la barra de menús, que conté els menús de l’aplicació; la barra d’eines, plena de botons i d’altres controls, que permet realitzar amb facilitat les tasques més habituals; les barres de desplaçament, que permeten desplaçar el contingut de la finestra horitzontalment i verticalment, i la barra de títol, que indica el títol de l’aplicació o document present a la finestra. Moltes aplicacions permeten personalitzar gran part de les seves barres; aquesta personalització pot abastar des del format de visualització de la barra fins al seu contingut, passant per la seva forma i situació dins la pantalla o la finestra.