Bartomeu Quetglas i Gayà

(Felanitx, Mallorca, 1900 — Palma, Mallorca, 1964)

Escriptor i sociòleg.

Ordenat de sacerdot el 1924, durant la Segona República intentà la creació de sindicats catòlics a Mallorca. Muntà caixes de compensació de les càrregues familiars. Esclatada la guerra civil fou cridat a Burgos i intervingué en la redacció del Fuero del trabajo . Posteriorment fou nomenat director de l’Instituto Nacional de Previsión, de Palma, i des del 1945 fou professor de sociologia al seminari. Publicà diverses obres de caràcter social, com Temas sociales. El trabajo en la época romana (1935), El salario familiar (1936) i Los gremios en Mallorca (1939).