base de Brønsted i Lowry

f
Química

Qualsevol substància acceptora d’ions hidrogen o protons independentment de quina sigui la seva càrrega elèctrica i el dissolvent que la conté.