base dual

f
Matemàtiques

Base definida en un espai vectorial E de dimensió finita.

Si [ e 1 ..., e n ] és una base de E , aleshores el conjunt de formes lineals f i :E→K, amb imatges sobre el cos K de l’espai vectorial, definits per f i ( e j )=δ i j , essent δ i j =0 si ij , δ i i =1, forma una base de l’espai dual E *, i s’anomena la base dual de la inicial