benz-

Química

Prefix que denota relació amb el benzè, que conté el nucli benzènic.