benzoat de benzil

C6H5COOCH2C6H5
m
Química

Èster benzílic de l’àcid benzoic, component principal dels bàlsams del Perú i de Tolú.

Cristalls blancs d’olor aromàtica que es fonen a 20°C, són obtinguts per reacció en sec de benzoat sòdic i clorur de benzil en presència de trietilamina. És emprat com a agent plastificant en perfumeria i en medicina.