Berenice

Βερενίκη (el)
(?, ? — ?, ?)

Filla d’Herodes Agripa I, es casà amb el seu oncle Herodes de Calcis.

Un cop vídua, visqué amb Agripa II, germà del seu marit. Davant d’ells, Pau de Tars pledejà la seva causa a Cesarea l’any 59. Tit s’emportà Berenice a Roma, però no s’hi casà.