Bernat Calvet i Girona

(Eivissa, 1864 — Palma, Mallorca, 1941)

Enginyer de camins, canals i ports.

El 1901 redactà el Projecte d’eixample de la Ciutat de Mallorca (aprovat el 1903), de forma radial i concèntrica —com el projecte de Rovira i Trias per a Barcelona (1859)—, que ha tingut influència decisiva en el creixement i les successives planificacions de Palma (Mallorca). Fou alcalde de Palma (1906-07), i posteriorment inspector i conseller d’obres públiques.