biofísica

f
Biologia
Física

Branca de la biologia i de la física que estudia els fenòmens físics lligats als sistemes biològics a tots els nivells (tant purament molecular, com cel·lular, com d’un organisme pluricel·lular sencer o, fins i tot, d’un ecosistema).

A nivell purament molecular interessen a la biofísica l’estat físic de les molècules (enzims, vitamines, àcids nucleics, etc) i l’estructura espacial d’aquestes, sovint molt important funcionalment, i també els bescanvis energètics entre molècules. A nivell cel·lular l’objecte principal de la biofísica és també l’estructura espacial (alternació de capes de proteïnes i lípids a les membranes, disposició de les cadenes respiratòries als mitocondris), els mecanismes d’obtenció d’energia, els bescanvis energètics amb l’exterior i els mecanismes d’autoregulació. Passa semblantment a nivells dels organismes pluricel·lulars, en els quals, però, els mecanismes d’autoregulació prenen molta més importància, com també els bescanvis de matèria i energia amb l’exterior. A nivell de l’ecosistema, l’interès de la biofísica se centra sobretot entorn de les condicions físiques del medi i de les aportacions i de les pèrdues de matèria i d’energia que experimenta.