bomba de calor

f
Física

Esquema del funcionament d’una bomba de calor

© fototeca.cat

Aparell que en funcionar provoca un flux d’energia des d’un focus fred (baixa temperatura) a un focus calent (alta temperatura) mitjançant l’aportació del treball mecànic d’una bomba (compressor);.

es basa en el fet que la temperatura de vaporització d’un fluid és més alta com més alta és la pressió a què és sotmès. És reversible, o sigui que pot ésser emprada com a calefactor o com a refrigerador, i és formada per un compressor, un condensador, una vàlvula i un evaporador, connectats formant un circuit per on circula un fluid refrigerant (freó); la calefacció és obtinguda en utilitzar la calor despresa en la condensació del fluid quan circula pel condensador, i la refrigeració, per la calor absorbida en l’evaporació a l’evaporador. El fluid és evaporat a baixa pressió a l’evaporador absorbint la calor d’alguna font exterior; aquesta li és subministrada a través d’un serpentí pel qual circula aigua de riu o de mina, per l’aigua que procedeix de canonades encastades al sòl o d’algun captador solar, o bé per un corrent d’aire ambient exterior que impulsa un ventilador. El vapor és comprimit a pressió elevada pel compressor, el qual el transporta ràpidament fins al condensador, on és condensat i cedeix calor, que és aprofitada als sistemes de calefacció i pot ésser transmesa directament a l’aire per un ventilador que introdueix l’aire calent a la cambra que hom vol escalfar, o bé ho és per mitjà de l’aigua que circula per uns tubs disposats formant un circuit tancat que conté els radiadors de calefacció, on aquella cedeix la calor a l’aire ambient. El vapor condensat és sotmès a una pressió més baixa a l’altre costat de la vàlvula d’expansió, és evaporat, una altra vegada, a l’evaporador, i recomença el cicle. Segons sigui la font de calor i el fluid caloritzant, hom classifica les bombes de calor en bombes de tipus aigua/aigua, aigua/aire, aire/aigua i aire/aire. La relació entre la calor cedida al condensador i l’energia elèctrica subministrada per accionar el compressor rep el nom de coeficient de funcionament ; el seu valor acostuma a oscil.lar entre 2,5 i 3, que vol dir que per a una potència del compressor d’1 kW, hom obté en el condensador una potència calorífica de 2,5 a 3 kW.