bonificació

f
Dret administratiu

Genèricament, minoració dels ingressos públics admesa per l’administració.

Pot presentar la forma d’exempció o bonoficació total i de reducció o bonificació parcial . Estrictament significa la reducció parcial dels tributs. Les bonificacions poden ésser perpètues o temporals , segons la durada, i subjectives o objectives , segons que siguin atorgades pensant en la persona afavorida o en l’activitat que hom vol afavorir. Les bonificacions poden tenir com a causa la incitació a complir ràpidament els deures fiscals, o també a afavorir determinades persones o activitats. Les bonificacions o reduccions poden afectar la base impositiva, i s’anomenen deduccions , o les quotes, i s’anomenen desgravacions . Poden afectar també els tipus imposables. Com que suposen un atac al principi d’igualtat dels tributs, llur concessió sol restar subjecta a mesures restrictives i fiscalitzadores.