borderia

f

Casa de beneficència on són recollits els bords.