bradicàrdia

f
Patologia humana

Lentitud dels batecs del cor, per sota de 60 pulsacions per minut en l’adult i de 70 en l’infant.