cable

m
Electrònica i informàtica

Conductor filiforme, de longitud indefinida, sovint recobert d’un revestiment (aïllant, protector, etc) destinat a transmetre un corrent elèctric.

Com a materials conductors hom empra el coure i l’alumini (o algun aliatge) en forma de fil de secció generalment circular i a vegades de forma de sector o de tub; sovint en lloc d’un sol conductor massís (conductor unifilar ) hom disposa el conductor format per un conjunt de fils paral·lels o en forma de cordó (conductor multifilar ), a fi d’augmentar la flexibilitat del cable. La secció total del conductor ha d’ésser adequada a la intensitat del corrent, talment que la densitat de corrent no sobrepassi un valor especificat; correntment els cables són fabricats amb uns valors de secció normalitzats. El revestiment aïllant pot ésser de paper, cotó, cautxú, plàstic, amiant, etc. La coberta o revestiment de protecció pot ésser de plom, acer, alumini o plàstics. Per a augmentar la resistència mecànica dels cables hom sol disposar a vegades armadures interiors d’acer en forma de cinta o de fil rodó o pla ( cables armats ).